Home » Fiscaal

Btw en overdrachtsbelasting bij huisvesting van statushouders

07-07-2016 Fiscaal Geen Reacties

Bij de verbouwing van een kantoorpand tot wooneenheden voor de verhuur aan statushouders speelt de fiscaliteit een belangrijke rol. Voorafgaand daaraan is het noodzakelijk te onderzoeken op welke wijze de belastingdruk zo laag mogelijk kan worden gehouden. Daarvoor staan wat mogelijkheden ter beschikking. Het is op veel plaatsen in Nederland lastig te voldoen aan de […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Overdrachtsbelasting, wat is de tegenprestatie?

20-04-2016

Deze vraag komt aan de orde bij een zaak waarover het gerechtshof Amsterdam heeft beslist. De koper is van mening dat de prijs die hij ingevolge de overeenkomst verschuldigd is niet uitsluitend aan de koop van onroerende zaken is toe te rekenen. Inleiding De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak waarop […]

Inbreng in cv tegen nagenoeg volledige creditering vrijgesteld van overdrachtsbelasting

08-12-2012

De inbreng van diverse onroerende zaken van een veehouderij in een commanditaire vennootschap tegen nagenoeg volledige creditering van de inbrenger was naar het oordeel vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat vóór de inbreng al vaststond dat de veehouderij aan een derde zou worden verkocht, deed daar niet aan af. De procedure had betrekking op 1999. Sinds 28 […]

Vernieuwbouw: omzet- of overdrachtsbelasting

31-08-2012

De levering van onroerende zaken is normaliter vrijgesteld van omzetbelasting. De wet kent een uitzondering voor de levering van nieuwe gebouwen én bouwterreinen: die leveringen zijn van rechtswege met BTW belast. De levering van een nieuw gebouw omvat ook de ingebruikneming van een gebouw dat door verbouwing als een nieuw vervaardigd onroerend goed is aan […]

Tijdelijke vrijstelling overdrachtsbelasting tbs-pand verruimd

17-08-2012

De vrijstelling van overdrachtsbelasting die in 2010 gold voor de inbreng van een aan de eigen bv ter beschikking gesteld pand, was volgens Hof Den Bosch ook toepasbaar op het gedeelte van het pand dat niet aan de bv ter beschikking werd gesteld. In 2010 was er een overgangsmaatregel voor dga’s die in 2001 onder […]

Kwijtschelding overdrachtsbelasting

08-03-2012

De Hoge Raad heeft beslist dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als de ene sociale woningbouwcorporatie onroerende zaken overdraagt aan de andere. Volgens het kwijtscheldingsbesluit (1988) kunnen instellingen die het algemeen belang dienen onder voorwaarden een kwijtschelding van overdrachtsbelasting krijgen bij fusie, reorganisatie en wijziging van rechtsvorm. Ook wanneer zo’n instelling een deel van haar taken […]